Assamese Gayatri Mantra Mantra

গায়ত্ৰী মন্ত্ৰ Gayatri Mantra Lyrics in Assamese

1 min read

গায়ত্ৰী মন্ত্ৰ অসমীয়াত ঔম ভূৰ্ভুবঃ স্বঃ। তৎসৱিতুৰ্বৰেণ্যম। ভৰ্গো দেৱস্য ধীমহী। ধিয়ো য়োনঃ প্ৰসোদয়াত্।  Also read: Shiv Chalisa in Assamese 

Mantra

महामृत्युंजय मंत्र | Mahamrityunjay Mantra in Hindi

1 min read

Mahamrityunjay Mantra in Hindi ॐ त्र्य॑म्बकं यजामहे सु॒गन्धिं॑ पुष्टि॒वर्ध॑नम् । उ॒र्वा॒रु॒कमि॑व॒ बन्ध॑नान् मृ॒त्योर्मु॑क्षीय॒ माऽमृता॑॑त् ।। महामृत्युंजय मंत्र 108 times | Mahamrityunjay Mantra Video Mahamrityunjay Mantra [Read More…]