Blog Stotram

महिषासुरमर्दिनि स्तोत्रम् – अयि गिरिनन्दिनि

1 min read

महिषासुरमर्दिनि स्तोत्रम् – अयि गिरिनन्दिनि अयि गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुतेगिरिवरविन्ध्यशिरोऽधिनिवासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते ।भगवति हे शितिकण्ठकुटुम्बिनि भूरिकुटुम्बिनि भूरिकृतेजय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि [Read More…]