महामृत्युंजय मंत्र | Mahamrityunjay Mantra in Hindi

1 min read
Mahadev Image

Mahamrityunjay Mantra in Hindi

ॐ त्र्य॑म्बकं यजामहे सु॒गन्धिं॑ पुष्टि॒वर्ध॑नम् । उ॒र्वा॒रु॒कमि॑व॒ बन्ध॑नान् मृ॒त्योर्मु॑क्षीय॒ माऽमृता॑॑त् ।।

महामृत्युंजय मंत्र 108 times | Mahamrityunjay Mantra Video

Mahamrityunjay Mantra Image

महामृत्युंजय मंत्र | Mahamrityunjay Mantra in Hindi image

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours