नाथ मैं थारो जी थारो

1 min read

नाथ मैं थारो जी थारो,
चोखो, बुरो, कुटिल अरु कामी, जो कुछ हूँ सो थारो….

बिगड्यो हूँ तो थाँरो बिगड्यो, थे ही मनै सुधारो,
सुधर्‌यो तो प्रभु थाँरो सुधर्‌यो, थाँ सूँ कदे न न्यारो,
नाथ मैं थारो जी थारो….

नाथ मैं थारो जी थारो|नाथ मैं थारो जी थारो|Indichalisa|Indichalisa
नाथ मैं थारो जी थारो

बुरो, बुरो, मैं बहुत बुरो हूँ, आखर टाबर थाँरो,
बुरो कुहाकर मैं रह जास्यूँ, नाम बिगड़सी थाँरो,
नाथ मैं थारो जी थारो….

थाँरो हूँ, थाँरो ही बाजूँ, रहस्यूँ थाँरो, थाँरो,
आँगलियाँ नुँहँ परै न होवै, या तो आप बिचारो,
नाथ मैं थारो जी थारो….

मेरी बात जाय तो जाए, सोच नहीं कछु म्हारो,
मेरे बड़ो सोच यों लाग्यो, बिरद लाजसी थाँरो,
नाथ मैं थारो जी थारो….

जचे जिस तरह करो नाथ, अब, मारो चाहै थारो,
जाँघ उघाड्याँ लाज मरोला, ऊँडी बात बिचारो,
नाथ मैं थारो जी थारो

Read Also: जुलम कर डारयो सितम कर डारयो

Read Also: हरिजी मेरी लागी लगन मत तोडना 

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours